พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในสนามสอบส่วนกรุงเทพมหานคร ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญถวายภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร การนี้ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี
ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ช่างภาพ : นางสาวธนาภรณ์ สุบรรเขียว นักประชาสัมพันธ์