มส.ตั้ง “สมเด็จพระธีรญาณมุนี” ประธานบอร์ดการศึกษาปริยัติธรรม

นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติ มส.ครั้งที่ 10/2565  เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยตามที่มติ มส.ครั้งที่ 20/2562 ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่เนื่องจาก สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ถึงแก่มรณภาพ เป็นเหตุให้ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่างลง แนวทางปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562  มาตรา 8 (1) กำหนดว่า ประธานกรรมการรูปหนึ่งซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ มส. (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 รูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ มส. และมาตรา 9 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (4) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ นั้น… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/990359/?fbclid=IwAR36Ip326S_78mHSSyMxsHI8_qOs7HSKf5FUJDwHb7sP9lrxmdhVnSKYUzU