ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การนี้ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ
๑. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ
๒. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. การจัดทำคู่มือพระปริยัตินิเทศก์
ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th
• เว็บไซต์ : www.onab.go.th