การทำบุญ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

พิธีทำบุญเสริมพลังเเผ่นดิน บูชาคุณแผ่นดินไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม ว่า “พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี”

สอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2/2564 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕