สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม ว่า “พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี”

สอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2/2564 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

มส.ตั้ง “สมเด็จพระธีรญาณมุนี” ประธานบอร์ดการศึกษาปริยัติธรรม