สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

วันอังคาร ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
การนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับพระราชทานถวาย แล้วเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสำรับหนังสือและของที่ระลึก

Continue reading สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม ว่า “พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี”

วันที่ 23 เมษายน 65    ตามที่ลิขิตอ้างถึง วัดสระเกศ ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยนามพระประธานประจำพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางสมาธิ ลงรัก ปิดทอง ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน แต่ยังไม่มีนามอันเป็นมงคลปรากฎให้พุทธศาสนิกชนได้เอ๋ยนามขององค์พระประธานอันเป็นการเจริญพุทธานุสสติ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่วัดสืบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ได้นำความกราบบังคลทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามประธานประจำพระอุโบสถดังกล่าวว่า  “พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี”

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่  https://thebuddh.com/?p=61504

 

 

สอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2/2564 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ พระเทพโมลี รักษาการรองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายนักธรรมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมด้วย พระครูวิมลสุตวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำข้อสอบธรรมสนามหลวงมาเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th
• เว็บไซต์ : www.onab.go.th

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การนี้ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ
๑. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ
๒. โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. การจัดทำคู่มือพระปริยัตินิเทศก์
ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th
• เว็บไซต์ : www.onab.go.th

พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในสนามสอบส่วนกรุงเทพมหานคร ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญถวายภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร การนี้ นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี
ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ช่างภาพ : นางสาวธนาภรณ์ สุบรรเขียว นักประชาสัมพันธ์

มส.ตั้ง “สมเด็จพระธีรญาณมุนี” ประธานบอร์ดการศึกษาปริยัติธรรม

นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติ มส.ครั้งที่ 10/2565  เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยตามที่มติ มส.ครั้งที่ 20/2562 ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่เนื่องจาก สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ถึงแก่มรณภาพ เป็นเหตุให้ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่างลง แนวทางปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562  มาตรา 8 (1) กำหนดว่า ประธานกรรมการรูปหนึ่งซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ มส. (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 รูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ มส. และมาตรา 9 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 8 (4) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ นั้น… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/990359/?fbclid=IwAR36Ip326S_78mHSSyMxsHI8_qOs7HSKf5FUJDwHb7sP9lrxmdhVnSKYUzU