การทำบุญ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

เรื่อง “การทำบุญ” เสียงจากซีดีธรรมบรรยาย ชุด ปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ป.อ.ปยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บรรยายเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2542 1:13:52 เรื่อง “คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ” เสียงจากซีดีธรรมบรรยาย ชุด ปฏิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ป.อ.ปยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บรรยายเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2544